Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Ανακοίνωση του Δήμου Καρύστου για πρόσληψη προσωπικού (10 ατόμων) για δύο μήνες

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.
Ο Δήμος Καρύστου προκειμένου να αντιμετωπίσει τις έκτακτες ανάγκες στις ανταποδοτικές υπηρεσίες αποφάσισε, με την υπ’ αριθμ. 171/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27764/5929/4.7.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δέκα (10) άτομα ήτοι: επτά (7) δασοφύλακες του κλάδου ΥΕ16 και τρείς (3) φύλακες χωματερών του κλάδου ΥΕ16 . Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο μήνες και η αμοιβή θα γίνει με την ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ.


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την 20η Ιουλίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Καρύστου.
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
υπαλληλικού κώδικα.
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους
τελευταίους δώδεκα μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε
δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρ.14 παρ. 1 του Ν.2190/94 με την
ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, ή όχι.
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι όλα τα
στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου Καρύστου (Δημαρχείο Καρύστου) και των Τοπικών Κοινοτήτων
Μαρμαρίου και Στυρέων καθώς και στο ΚΕΠ της έδρας του Δήμου Καρύστου και στα
ΚΕΠ των Τοπικών Κοινοτήτων Μαρμαρίου και Στυρέων. Περίληψη της ανακοίνωσης
αυτής να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της έδρας του Νομού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...