Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στον Δήμο Καρύστου


Ο Δήμος Καρύστου ανακοινώνει την πρόσληψη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ενός (1) ειδικού συμβούλου σε θέματα τουρισμού και προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Δήμαρχος Καρύστου γνωστοποιεί ότι θα προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων»
, στην πλήρωση της προβλεπόμενης στον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 1999/ 745 ) θέσης ειδικής κατηγορίας προσωπικού και ειδικότερα στην πρόσληψη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ενός (1) ειδικού συμβούλου σε θέματα τουρισμού και προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ στις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/07.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική ενασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 9/8/2011, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Καρύστου (αρμ. Καραμπίλα Κωνσταντίνα, Κρίσιλια Χρυσούλα, τηλ. 2224350015) τα σχετικά δικαιολογητικά που συνάδουν με τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα μαζί με βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωσή τους, για την πλήρωση των γενικών προσόντων διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/07.
Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί στον Τύπο Νομού Ευβοίας και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...