Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Δήμος Καρύστου: διαγωνισμός, για την προμήθεια «αγωγών»

Ο δήμαρχος Καρύστου, προκηρύσσει πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια «αγωγών» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά επί του ενδεικτικού, ανά δημοτική ενότητα, προϋπολογισμού. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε περισσότερες από μία, δημοτικές ενότητες, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


Ο διαγωνισμός, θα λάβει χώρα στο δημαρχείο Καρύστου (Ι. Κότσικα & Ελλ. Αμερικής στην Κάρυστο), την Παρασκευή, 25–11–2011. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 9:00 π.μ. και ώρα λήξης η 10:00 π.μ.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί, ανά δημοτική ενότητα, ως εξής : α) δημοτική ενότητα Καρύστου 33.800,00 €, β) δημοτική ενότητα Μαρμαρίου 10.000,00 € και γ) δημοτική ενότητα Στύρων 30.000,00 €. Ανέρχεται δηλαδή, συνολικά, στο ποσό των 73.800,00 €. (ο Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερόμενα ποσά.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές β) Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. γ) Συνεταιρισμοί και δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, προσκομίζοντας κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που λεπτομερώς αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που ανέρχεται στο 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη, ανά δημοτική ενότητα.
Πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, παρέχονται στο δήμο Καρύστου, με Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ.34001, Κάρυστος Εύβοιας (δημαρχείο), στο τηλέφωνο : 2224350025 (fax: 2224023666) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο δήμαρχος Καρύστου
Μανώλης Νικόλαος
Το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...