Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου για το θέμα της εγκατάστασης νέων Αιολικών Πάρκων στην περιοχήΣτην Κάρυστο και στο Γιοκάλειο Ίδρυμα (λόγω του ότι η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δεν επαρκούσε για την συγκεκριμένη περίπτωση αρ. 96 ν. 3463/2006),στις 27 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, και στο οποίο τέθηκε προς συζήτηση το θέμα που αφορά την εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων στην περιοχή του Δήμου Καρύστου.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ΜΟΝΟ θέμα της ημερήσια διάταξης, θέτει υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
Είμαστε κατ’ αρχάς θετικοί ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην περιοχή μας όμως βρίσκεται το 40-50% των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών. Με βάση τις νέες άδειες που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν άμεσα, ο αριθμός των ανεμογεννητριών στην περιοχή μας πρόκειται να τετραπλασιαστεί. Η επιβάρυνση της περιοχής μας με τις νέες άδειες θα καταστήσει σχεδόν αδύνατη την κτηνοτροφία, θα υποβαθμίσει τη γεωργία και τον τουρισμό. Ήδη με την Κ.Υ.Α. για την ΠΟΑΥ υποβαθμίζεται το θαλάσσιο περιβάλλον. Με το νόμο που έχει ψηφιστεί επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και στη θάλασσα. Είναι προφανές ότι η περιοχή μας θα υποβαθμιστεί και τουριστικά.

Παρακάτω η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα (τη οποία ψήφισαν και οι παρόντες Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων) όπως αναφέρεται από έγγραφο  στο διαύγεια.

1) Αυστηρό χωροταξικό σχεδιασμό ο οποίος να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής.
2) Ειδικό Αναπτυξιακό νόμο που να επιτρέπει με προνομιακούς όρους την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
3) Ειδικό μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ (έως και μηδενικό) για την περιοχή.
4) Αύξηση του Τέλους που εισπράττει ο Δήμος μας λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης επιβάρυνσης της περιοχής στο 5% για να μπορούν να καλυφθούν οι φθορές που θα προκληθούν στις υποδομές.
5) Εξασφάλιση με νόμο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην περιοχής μας και των συμβολαίων ενοικίασης της γης στην οποία μπαίνουν ανεμογεννήτριες.
6) Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δημοτικού Συμβουλίου με όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες , την ΔΕΣΜΗΕ, την ΔΕΗ και εκπρόσωπο του ΥΠΕΚΑ.
7) Όχι εγκατάσταση σε περιοχές φυσικού κάλλους και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (Καστανόλογγος, Δρακόσπιτα, Κολώνες κλπ.) .
8) Υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς στις υπάρχουσες και στις νέες εγκαταστάσεις.
9) Χρηματοδότηση έργων κατά προτεραιότητα (σε περιοχές με εγκατεστημένες ΑΠΕ) από όλα τα υπουργεία.
10) Δέσμευση για κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου στις περιοχές που θα εγκατασταθούν ή υπάρχουν ανεμογεννήτριες.
11) Οι εταιρίες να δεσμευθούν για αξιοποίηση εργατικού δυναμικού αποκλειστικά από την περιοχή μας.
12) Δωρεάν δημοτικός φωτισμός για την περιοχή μας.
13) Δημιουργία κέντρου έρευνας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με συνεργασία των εταιρειών και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
14) Αύξηση του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή μας και χορήγηση κατάλληλου εξοπλισμού (πυροσβεστικά οχήματα, στολές, εργαλεία) από τις εταιρίες.
15) Ειδικούς φορολογικούς συντελεστές για τους κατοίκους των περιοχών στις οποίες είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες.
16) Αποκατάσταση της περιοχής σε περίπτωση αποχώρησης των εταιριών.
17) Να γίνει έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και από τους αρμόδιους φορείς αν έχουν τηρηθεί οι όροι στις υπάρχουσες ανεμογεννήτριες.
18) Να επιτραπεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε αγροτική γη στην περιοχή μας που τώρα εξαιρείται λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου.
19) Να μην πληρώνουν οι κάτοικοι της περιοχής εισφορές υπέρ ΑΠΕ στα τιμολόγια της ΔΕΗ.
20) Να γίνει επαναδιαπραγμάτευση με τις εταιρίες για τα συμβόλαια μίσθωσης γης που έχουν υπογραφεί κατά την διάρκεια της προεδρίας του Γεωργίου Χουντάση με ασύμφορους για τους ιδιοκτήτες γης, όρους.
21) Ο Δήμος δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα έξοδα για την νομική υποστήριξη σε κάθε μελλοντική δικαστική διαμάχη σχετικά με το θέμα.
22) Να συσταθεί Επταμελής Επιτροπή από εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων και φορέων με απόφαση του Δημάρχου η οποία εξουσιοδοτείται για την εκτέλεση και παρακολούθηση των παραπάνω.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει την εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στην περιοχή μας αν δεν τηρηθούν τα παραπάνω.

αναλυτικά το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...