Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων κεραίας του Ο.Τ.Ε στην περιοχή του Καφηρέα

φώτο αρχείου
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του σταθµού βάσης σταθερής τηλεφωνίας &Internet του Ο.Τ.Ε ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην περιοχή του Καφηρέα, αναφέρει σε έγγραφο που δημοσιοποιητε στο διάυγεια η περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.


Ο τίτλος του θέματος αναφέρει: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του σταθµού βάσης σταθερής τηλεφωνίας &Internet της εταιρίας «ΟΤΕ Α.Ε» µε κωδικό θέσης « ΤΣΟΥΚΑΣ ΡΟΚΑΣ Α/∆ 0130208» ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στο ∆..∆ .Καφηρέα ∆ήµου Καρύστου της Π.Ε. Ευβοίας.Στην συνέχεια του κειμένου παρατίθονται επιπλέον στοιχεία που αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος.Πιο αναλυτικά:

Α. Το είδος της δραστηριότητας είναι κεραία ( παραβολικό κάτοπτρο ) µε σταθµό βάσης σταθερής τηλεφωνίας&Internet σε ύψωµα µε συντεταγµένες θέσης φ = 38 02΄ 33,01΄΄ , λ = 24 32΄ 57,64΄΄ , σε συχνότητα εκχωρηµένη σύµφωνα µε το (18) σχετικό . Εντάσσεται στην κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων Β4΄(οµαδα10 α/α 15 )σύµφωνα µε τις διατάξεις της (2) σχετικής. Για την θέση εγκατάστασης , ισχύουν οι όροι και περιορισµοί της εκτός σχεδίου δόµησης .

Το σύνολο των εγκαταστάσεων είναι τοποθετηµένα εντός δασικού χώρου 500 m2 , θα περιλαµβάνει ιστό ύψους 9 m ( µε το αλεξικέραυνο ) , ερµάριο , µεταλλικό οικίσκο και θα τροφοδοτείται από το δίκτυο της ∆ΕΗ.Β. Τεχνικά έργα, µέτρα που πρέπει να ληφθούν, καθώς και γενικότεροι όροι για την αντιµετώπιση της υποβάθµισης του περιβάλλοντος είναι :

1. Ειδικές οριακές τιµές η/µ ακτινοβολίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις . Ανώτατο όριο η / µ ακτινοβολίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Τεχνικά έργα και µέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον φορέα της επιχείρησης :

α) Η τοποθέτηση της κεραίας θα γίνει εντός του εγκεκριµένου χώρου και όπως αυτό αναφέρεται στο τοπ.σχεδιάγραµµα.

β) ∆εν θα διανοιχτεί νέο οδικό δίκτυο για την εγκατάσταση της κεραίας .

γ) Να περιφραχθεί ο χώρος των εγκαταστάσεων µε πλέγµα ώστε να µην εισέρχονται άνθρωποι εντός του χώρου.

δ) Να τηρεί τις διατάξεις σχετικά µε την η/µ συµβατότητα και όπως αυτές ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές οδηγίες.

ε) Η µέγιστη επιτρεπόµενη ισχύς της κεραιοδιάταξης δεν θα ξεπερνά τα 5 Χ 0,80 W .

στ) Η στάθµη θορύβου κατά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου (εργοτάξιο), µετά την παύση λειτουργίας του σταθµού βάσης, να µην υπερβαίνει τα 65 dB, µετρούµενη στα όρια του γηπέδου.

ζ) Μετά το πέρας της λειτουργίας της κεραίας , η εταιρία οφείλει να αποµακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της έκτασης και να αποκαταστήσει πλήρως τον χώρο επέµβασης σύµφωνα µε µελέτη αποκατάστασης όπως προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων ∆ασικών Υπηρεσιών.

αναλυτικά το έγγραφο σε PDF


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...