Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου σχετικά με ΜΠΕ εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.


Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων στις 8 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου.

Ενα από τα ζητήματα που τέθηκε για συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο, αφορά το ζήτημα σχετικά με την Μελέτη Περιβαντολογικών επιπτώσεων εταιριών  (ΜΠΕ) εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» 

Πιο αναλυτικά
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Συμβουλίου ότι με την με αρ. 386/2011 Α.Δ.Σ. αποφασίστηκε:
«Σχετικά με το με αρ. 80522/725/27-9-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας που αφορά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης – Ανακοίνωσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων των εταιριών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. προτείνουμε τα εξής:
Να γίνει αυστηρή τήρηση και εφαρμογή των όρων της Περιβαλλοντικής μελέτης με έμφαση:
1. Στην υπογειοποίηση του δικτύου σύνδεσης των Αιολικών Πάρκων με το διασυνδεδεμένο Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς (ΔΕΣΜΗΕ)
2. Στην αποκατάσταση της μορφολογίας του εδάφους όπου γίνονται παρεμβάσεις π.χ. πρανή δρόμων και πλατειών συναρμολόγησης κλπ.
3. Να προστεθεί στη μελέτη αυτή όρος: «Εφόσον προκύψουν προβλήματα εκ των υστέρων μετά την κατασκευή των έργων υποδομής, δρόμων πρόσβασης, τεχνικών κλπ. στη γύρω περιοχή να γίνουν όπου χρειαστεί συμπληρωματικά έργα αν δεν έχουν προβλεφθεί στην αρχική αυτή μελέτη».

Παρακάτω αναφέρεται και η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικό συμβουλίου,που αφορά πάγια θέση οσο αφορα την εγκατάσταση αιολικών πάρκων και συνοψίζεται αφενός στα συμβόλαια μίσθωσης με τους ιδιοκτήτες γης και αφετέρου στο γεγονός ότι η Νότια Εύβοια αποτελεί περιοχή με υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Πιο συγκεκριμένα
 «Συμπλήρωση της με αρ. 386/2011 Α.Δ.Σ. σχετικά με ΜΠΕ εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.».
Συμπληρώνουμε την με αρ. 386/2011 Α.Δ.Σ. με την επικαιροποίηση της πάγιας θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου να μην δεχθούμε καμία έγκριση Περιβαλλοντικών ή άλλων μελετών εγκατάστασης αιολικών πάρκων, χωρίς προηγουμένως να έχουν συναφθεί τα σχετικά συμβόλαια μίσθωσης με τους ιδιοκτήτες γης. Σε κάθε περίπτωση δεν θα δεχτούμε την τοποθέτηση ανεμογεννητριών χωρίς την σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών γης.
Επιπροσθέτως λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της Νότιας Εύβοιας συμπεριλαμβάνεται στις περιοχές με υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους , ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας να λάβει υπόψη του αυτά που αναφέρονται στην με αρ. 386/2011 Α.Δ.Σ. και στην παρούσα και να μην εγκρίνει καμία μελέτη αν δεν τηρούνται τα προαναφερόμενα.

αναλυτικά το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...