Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Πρόκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς : 1.- Περιφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Περγαντά Κλέαρχο.

2.- Τους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες: Γαζή Γιώτα, Καραµπά Βασίλειο, Μουλκιώτη
Γεώργιο, Μπουραντά Αθανάσιο, Στάϊκο Θωµά.
3.- Τους κ.κ. Περιφερειακούς Συµβούλους:
1. Μπακοµήτρο Κων/νο
2. Παρχαρίδη Παναγιώτη
3. Παπαθωµά Γιαννιού Φανή
4. Μπέτσιο Νικόλαο
5. Ζιώγα Γεώργιο
6. Καπελέρη Σταµάτιο
7. Βουρδάνο ∆ηµήτριο
8. Σανίδα Ηλία
9. Ριζάκο Παναγιώτη
10. Αγδινιώτη Αναστάσιο
11. Ντάνο Γρηγόριο
12. Ψυχογιό Γεώργιο
13. Πίσχινα Ανέστη
14. Καρακάντζα Αθανάσιο
15. Παπαναγιώτου Νικόλαο
16. Μπαράκο Νικόλαο
17. Μπαντούνα Γεώργιο
18. Κατσίκα Ιωάννη
19. Κουλουρίδη Κων/νο
20. Κακάτσο Γεώργιο
21. Καράντζαλη Λουκά
22. Αλεξίου Γεώργιο
23. Παπαργύρη Γεώργιο
24. Καραβά Τριανταφυλλιά
25. Λατσούδη Αθανάσιο
26. Παπαϊωάννου Πανουργιά
27. Μπεχλιβανίδη Παναγιώτη
28. Σκλαπάνη Ταξιάρχη
29. Τσιτσάνη Λάµπρο
30. Βεργέτη Βασίλειο
1. Χειµάρα Αθανάσιο
2. Κοντογεώργο Κων/νο
3. Κουτσογιαννακόπουλο Κων/νο
4. Αγνιάδη Παναγιώτη
5. Γκάβαλη Σταµάτιο
6. Παπαθανασίου Κων/νο
7. Καραϊσκο Περικλή
8. Αργυρίου ∆ηµήτριο
9. Μακρή -Θεοδώρου Ελένη
10. Καράµπελα Ιωάννη
11. Βαρδακώστα Απόστολο
12. Φατούση Νικόλαο
13. Λετώνη Ιωάννη
1. Χρονά Αναστάσιο
2. Ντούρου Ιωάννα (Σοφία)
3. Γκικόπουλο Γεώργιο
1. Παπανδρέου Νικόλαο
2. Τουσιάδη Θωµά
1. Σπανούδη ∆έσποινα
1. Στουπή Νικόλαο

Παρακαλούµε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αινιάνων 8, στις 21 ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14 µ.µ. για να λάβετε µέρος
στη συνεδρίαση του Π.Σ. µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση του σχεδίου του «Στρατηγικού Σχεδιασµού 2012-2014» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς..
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπέτσιος Νικόλαος.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου, δίµηνης διάρκειας, για
αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μουλκιώτης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Ορισµός εκπροσώπων στο Πειθαρχικό Συµβούλιο για τον καθορισµό διοικητικών
κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων, σύµφωνα µε τον Ν.2963 /01 Π∆170/03.
Εισηγητής: Ο Γενικός ∆/ντής Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.
Αλατάρης Σεραφείµ.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της µελέτης: «Τοπογραφικές εργασίες αναδασµού πεδιάδας Μόρνου».
Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών κ. Τσάµπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 6 : Έγκριση 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους 2011 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της Προσαρµογής του ψηφισθέντος Προϋπολογισµού έτους 2012 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε τις οδηγίες της αριθµ. οικ 50699/02-12-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της προκαταρκτικής µελέτης οδοποιϊας και υδραυλικών έργων στα πλαίσια εκπόνησης της µελέτης : «Βελτίωση της επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ - Σκάλα Αταλάντης».
Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τµηµατικής µελέτης, παράτασης συµβατικής προθεσµίας και εντολή εκτέλεσης τελικού σταδίου της σύνθεσης µελέτης: «Μελέτη κατασκευής γέφυρας στον ποταµό Ενιππέα του επαρχιακού δρόµου Μακρολίβαδο – Φιλιαδώνας».
Εισηγητής: Η Προϊσταµένη ∆.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ. Τσιβελέκη Ευθυµία.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση τµηµατικών µελετών 2ου σταδίου και παράταση συµβατικής προθεσµίας της µελέτης του έργου: «Μελέτη επαρχιακού δρόµου Ροβολιάρι – όρια νοµού Καρδίτσας προς Ρεντίνα».
Εισηγητής: Η Προϊσταµένη ∆.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ. Τσιβελέκη Ευθυµία.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σταδίων µελέτης: « Βελτίωση οδού Ροβιές – Σταυρός – Βουτάς». Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση τροποποίησης οικονοµικών στοιχείων (προϋπολογισµών και ετησίων πιστώσεων) συνεχιζόµενων έργων της ΣΑΕΠ 056/3.
Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση τροποποίησης οικονοµικών στοιχείων (προϋπολογισµών και ετησίων πιστώσεων) συνεχιζόµενων µελετών της ΣΑΜΠ 056/3.
Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση 5ης τροποποίησης Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση 1ης τροποποίησης Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Τόκων έτους 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση υποβολής πρότασης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013. Κωδικός Πρόσκλησης 16. Κατηγορία παρεµβάσεων: Προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του Πληθυσµού.
Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση λύσης Προγραµµατικών Συµβάσεων έργων.
Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση τροποποίησης οικονοµικών στοιχείων (προϋπολογισµών και ετήσιας πίστωσης έτους 2011) συγχρηµατοδοτούµενων έργων Ε.Σ.Π.Α., που χρηµατοδοτούνται από Συλλογικές Αποφάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΣΑΝΑ 007/8 & ΣΑΕΠ 056/8 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Εισηγητής: Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2. Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας
3. Εκτελεστικό Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
4. Περιφερειακό Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
5. Γενικούς ∆/ντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
6. Noµική Υπηρεσία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
7. ∆ήµους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
8. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...