Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού ,ισχύος 27,6 ΜW, στη περιοχή του Κάβο Ντόρου -θέση «Κερασιά»


Άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού ,ισχύος 27,6 ΜW, στη περιοχή του Κάβο Ντόρου και συγκεκριμένα στη θέση «Κερασιά»  η οποία ανήκει εντός  των Τοπικών Κοινοτήτων Αµυγδαλέας και
Κοµίτου, ( ∆ηµοτικής Ενότητας Καφηρέως), και Τοπικής Κοινότητας Καλλιανού, (∆ηµοτικής Ενότητας Μαρμαρίου) αντίστοιχα.

Παρακάτω  απόσπασμα από το κείμενο της απόφασης όπως κοινοποιείτε στο διαύγεια με ημερομηνία 9/01/2012

Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. πρωτ. ΑΠΕ/Φ17.1159/23621/20.12.2011,χορηγήθηκε στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή εκπροσωπείται νόµιµα, άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , συνολικής ισχύος 27,6 MW.
Ο άνω σταθµός θα εγκατασταθεί στη θέση «Κερασιά» των Τοπικών Κοινοτήτων Αµυγδαλέας και Κοµίτου, της ∆ηµοτικής Ενότητας Καφηρέως, και Τοπικής Κοινότητας Καλλιανού, της ∆ηµοτικής Ενότητας Μαρµαρίου, του ∆ήµου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η άδεια ισχύει για 2 έτη από την έκδοσή της και µπορεί να παραταθεί, κατ’ ανώτατο όριο, για δύο έτη. Λόγω της συνθετότητας του αδειοδοτούµενου έργου, σε περίπτωση αίτησης παράτασης της άδειας εγκατάστασης, δύναται να εφαρµοσθούν τα προβλεπόµενα στο άρ. 8 παρ. 10 του Ν. 3468/2006 όπως ισχύει. 

αναλυτικά το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...