Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Η ναυμαχία του Καφηρέα, μέσα από την «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» του Σπυρίδωνα Τρικούπη

Ναυμαχία του Καφηρέα, ένα από τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τους χρόνους της Επανάστασης και στο οποίο αποδεδείχθηκε η υπέροχη του Ελληνικού ναυτικού συμπληρώνοντας ένα ακόμα κομμάτι στην προσπάθεια να αποτελέσει η Ελλάδα μια ανεξάρτητη χώρα κατέχοντας τη δική της θέση πάνω στο χάρτη.

Το γεγονός φυσικά καταγράφεται και στο βιβλίο -ενός εκ των πρώτων πρωθυπουργών της Ελλάδας ,του Σπυρίδωνα Τρικούπη-με τίτλο «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», και στο οποίο γίνεται αναφορά για οσα συνέβησαν στις 20 Μαΐου του 1825 μεταξύ Ευβοίας και Άνδρου.


Το ναυτικον της Ελλάδος εδοξάσθη μετ ολίγον εμπροσθεν του Καφηρεως ακρωτηρίου της Ευβοίας αντικρυ της Ανδρου Εμαθεν εν καιρω η κυβερνησις οτι ετοιμάζετο είς εκπλουν εκ νεου εκ Κωνσταντινουπόλεως ύπο τον καπητάν πασάν η βυζαντινη μοΐρα καϊ εις άντίκρου σιν αύτης εξεπλευσεν η δευτερα ελληνικη εξ 20 πολεμικών και 8 πυρπολικων ύπο τον Σαχτούρην τον Κολανδρούτσον καϊ τον Νικολην Αποστόλη Α ι δύο αυται μοΐραι συνηντηθησαν την 1 6 μαιου μεταξύ Τενέδου και Λίμνου καϊ ηκροβολίσθησαν συνίστατο δε η βυζαντινη εκ τριών φρεγαδών δεκα κορβετων καϊ τριαντα όκτω βρικίων και γολετών ενόπλων παρηκολούθουν δε καί τινα φορτηγά Μετά τον μεταξύ της Τενέδου καϊ της Αίμνου άκροβολισμον άμφότεραι α ι μοΐραι επλεαν προς δυσμάς άντιπαρατηρούμεναι την δε εικοστην εξημε ρώθησαν εξωθεν της Ανδρου καϊ την τρίτην ωραν μετά την άνατολην του ηλίου εναυμάχησαν μεταξύ της νησου ταυτης και του Καφηρεως Αμφιρρεπης εφαίνετο η μάχη μεχρι πολλού άλλ οι Έ λληνες εβαλαν επϊ τελους εϊς άταξίαν την εχθρικην μοΐραν διαρρηξαντες την δεξιάν πτερυγά της επι της αταξίας δε ταύτης παρατηρησας ό Έαχτούρης οτι μία φρεγάδα επλεεν υπηνεμος και μα κράν τών λοιπών
214
πλοίων και οτι εφαίνοντο έσπασμένα τά κατάρτια της έπέπλευσε συνοδευόμενος ύπο δύο πυρπολικών του Ματρόζου καϊ του ΜουσίοΟ Εμπόδια ηύραν τά τρία ταύτα πλοΐα κατα τον πλουν των άπαντησαντα μίαν φρεγάδαν καϊ μίαν κορβεταν αλλά τά υπερεβησαν έπλησίασαν την παθούσαν φρεγάδαν έπέπεσαν τά δύο πυρπολικά καϊ την εφλό γισαν Ή φρεγάδα αύτη 66 κανονίων καϊ η ογκωδεστέρα της μοίρας ητον ή ναυαρχίς άλλ έπι του παθηματος της ευρέθη ό ναύαρχος έπι άλλου πλοίου εφερε δε σχεδίας εϊς αλωσιν του Μεσολογγίου παμπολλα πολεμεφόδια και το γλωσσοκομον Μετά δέκα δε λεπτά άφ ου εφλογίσθη διεσκορπίσθη και οι έμπλέοντες 800 εν οις 150 πυροβοληταί άπωλέ σθησαν ολοι άπωλεσθησαν και τρεις πυρπολητα και έπληγώθησαν τεσσαρες Τα ελληνικα πλοΐα διέρρηξαν μετ ολίγον καϊ την άλλην πτέρυγα της εχθρικης μοίρας και ό πυρπολητης Μπούτης ϊθύνας και αυτος εύστοχως το πυρπολικον του έπι μίαν κορ βέταν 34 κανονίων την εκαυσεν αύτανδρον τότε και τά της μιας και τά της άλλης πτέρυγος πλοΐα του εχθρού διεσκορπίσθησαν τηδε κάκεΐσε καί τινα μεν αυτών έν οις καϊ το φέρον τον καπητάν πασάν διεσώθησαν την 27 εΊς την Σούδαν εϊκοσι δε άλλα κατέφυγαν ύπο την Καρυστον μία δε κορβετα κατα διωκομένη ύπο δύο ελληνικών βρικίων επεσεν εις τους βράχους της Σύρας καϊ έκάη παρά τών έν αύτη ό δβ πλοίαρχος και το πληρωμα περίπου 200 έν οϊς καϊ 25 Εύρωπαΐοι παρεδόθησαν εϊς τους κατοίκους της Σύρας οίτινες φοβούμενοι μάλλον ή φοβούντες τους έπ ελπίδι σωτηρίας καταφυγοντας εξήλθαν εις προϋπάντησίν των ύπο λευκήν σημαίαν Ό οχλος έσκότωσε τους 25 Εύρωπαίους και άλλους τόσους σχεδον Τούρκους ο ι δε λοιποί μετεκομίσθησαν εις Ύδραν Συνεληφθησαν δ έπϊ της ναυμαχίας ταύτης
215
της φορτηγα ύπο αυστριακην σημαίαν φέροντα πυρόκονιν κανόνια καϊ άλλα πολεμικα εϊδη εις χρησιν των πολιορκητών του Μεσολογγίου Τά ελληνικά πλοΐα παρακολουθούντα τά εχθρικά απηντησαν την 23 κάτωθεν της Μηλου τά ύπο τον Μιαούλην ηνώθησαν ολα εχαιρετηθησαν και εϊσε πλευσαν αυθημερον τον λιμενα της Μηλου 70 τον αριθμόν Ή κατά θάλασσαν αυτη νίκη επανηγυ ρίσθη λαμπρώς την 24 μαΐου εν Ναυπλιω.
 
Σπυρίδωνος Τρικούπη(1856) «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», τόμος Γ, σελ 213-215

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...