Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Ποιές είναι οι αλλαγές των μισθών στο Δημόσιο

Εγκύκλιο για τις αλλαγές των μισθών στο δημόσιο εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικώνκ.Χρήστος Σταϊκούρας. Σε αυτή περιλαμβάνονται και οι αλλαγές στις αμοιβές αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικών γραμματέων των υπουργείων. Ειδικότερα, επέρχονται οι εξής αλλαγές:


• Δώρα: από την 1-1-2013 κόβονται τα επιδόματα εορτών και αδείας, για λειτουργούς υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΚΟ και των ΟΤΑ καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Το δώρο Χριστουγέννων για το 2012 θα καταβληθεί κανονικά.

• Κίνητρο επίτευξης στόχων και δημοσιονομικών στόχων: Αναστέλλεται η χορήγησή τους από 31-10-2012 έως και 31-12-2016. Για το ίδιο διάστημα παγώνουν οι έξτρα μειώσεις στους μισθούς των υπαλλήλων που δικαιούνταν τα συγκεκριμένα επιδόματα και η υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31-10-2012.
• Δημοτικοί σύμβουλοι: Μειώνεται κατά 50% η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων . Από την 1-1-2013 ο μισθός του προέδρου περιφερειακού συμβουλίου μειώνεται σε 1.125 ευρώ ( από 2.250), του προέδρου δημοτικού συμβουλίου σε δήμους άνω των 100.000 κατοίκων σε 900 ευρώ ( από 1.800) για περιοχές με κατοίκους από 20.000 έως 100.000 κατοίκους σε 720 ευρώ ( από 1.440) και για προέδρους δημοτικών συμβουλίων σε δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων σε 540 ευρώ ( από 1.080).

Από την ίδια ημερομηνία κόβονται και τα έξτρα για αποζημιώσεις σε συνεδριάσεις οικονομικών επιτροπών των Δήμων, επιτροπών ποιότητας ζωής και λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων. Κατά 50% μειώνονται και οι αποδοχές, αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσης αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου.

• Γενικοί Γραμματείς: Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μειώνεται εκ νέου από την 1-1-2013 στα 3.450 ευρώ , ποσό στο οποίο προστίθενται 1.000 ευρώ για το επίδομα θέσης ευθύνης και 300 ευρώ για έξοδα παράστασης ή συνολικά 4.750 ευρώ ( από 5.000 ευρώ). Αντίστοιχα από 1-1-2013 ο βασικός μισθός Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου διαμορφώνεται σε 3.000 ευρώ ( συν 950 ευρώ για το επίδομα θέσης ευθύνης και 100 ευρώ για έξοδα παράστασης , σύνολο 4.050 ευρώ).

Οι συνολικές αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αποτελούν το πλαφόν για τις πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στα αιρετά όργανα ΟΤΑ, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους αντιπροέδρους και διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και κάθε φορέα που επιχορηγείται σε ποσοστό πάνω από 50% του προϋπολογισμού του από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα καταργούνται οι διατάξεις που έδιναν τη δυνατότητα παράκαμψης του πλαφόν με κοινές υπουργικές αποφάσεις.


Οι νέοι μισθοί για γραμματείς και δημάρχους
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ από 1-1--2013
γενικος γραμματεας υπουργειου         4.750,00
γενικος γραμματεας αποκεντρ. διοικ. 4.750,00
περιφερειάρχης           4.275,00
αντιπεριφερειαρχες     3.206,25
δημαρχοι ανω 100.000 κατοίκων        4.275,00
δημαρχοι 20.000 -100.000 κατοικων  3.420,00
δημαρχοι κατω των 20.000 κατοικων 2.565,00
αντιδημαρχοι ανω 100.000 κατοίκων 2.137,50
αντιδημαρχοι 20.000 -100.000 κατοικων        1.710,00
αντιδημαρχοι κατω των 20.000 κατοικων       1.282,50

ειδικος γραμματεας υπουργειου         4.050,00
ειδικων θεσεων 1ου βαθμου  2.100,00
ειδικων θεσεων 2ου βαθμου  1.950,00

• Προεδρία της Δημοκρατίας. Παύουν να έχουν ισχύ οι μισθολογικές ρυθμίσεις του Π.Δ 351/1991 και οι υπάλληλοι της Προεδρίας, αποκλειστική εφαρμογή έχουν οι διατάξεις για το ενιαίο μισθολόγιο.

• ΕΥΠ. Οι υπάλληλοι ενδέχεται να γλιτώσουν το ενιαίο μισθολόγιο που προβλέπεται στο νόμο που έχει ψηφιστεί καθώς στην εγκύκλιο ορίζεται ότι το σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης και το μισθολόγιο που εφαρμόζεται για το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της Υπηρεσίας αυτής, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

• Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές- νοσοκομεία: Μειώνονται κατά 20%, από 1.1.2013.οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι αμοιβές εν γένει, που καταβάλλονται στους Προέδρους, Αντιπροέδρους και τα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ), καθώς και στους Διοικητές, Υποδιοικητές, στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και στα μέλη του Δ.Σ. των ΝΠΔΔ (π.χ. Νοσοκομεία κ.λ.π.) και των Ν.Π.Ι.Δ. με την επιφύλαξη της παρ. 5 (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των δήμων και περιφερειών) στις 31-12-2012.

• Χρονοεπίδομα δικηγόρων: Καταργείται από την 1-1-2013 το χρονοεπίδομα που προβλέπεται για τους δικηγόρους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ με σχέση έμμισθης εντολής.
• Μπόνους μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό. Από 1-1-2013 καταργείται η προβλεπόμενη προσαύξηση αποδοχών σε όσους υπαλλήλους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό, από την ημερομηνία αυτή. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.

• Ενιαίο μισθολόγιο. Εντάσσονται από 1-1-2013 το προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α').

Υπερωρίες: Για τις προϋποθέσεις υπερωριακής απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αμοιβής του παραπάνω προσωπικού από την 1-1-2013 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας αλλά για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης ισχύουν τα εξής:

Α) Για τα Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. που εποπτεύονται από το Δημόσιο, αρμόδιο όργανο για να εγκρίνει τις αποφάσεις είναι ο εποπτεύων υπουργός.

Β) Για τα Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. των Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού, αρμόδιο όργανο για να εγκρίνει τις αποφάσεις είναι ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης αντίστοιχα.

Γ) Για τις περιφερειακές ενώσεις δήμων, αρμόδιος είναι ο Περιφερειάρχης, ενώ για την Κ.Ε.Δ.Ε. ο υπουργός Εσωτερικών. είωση συνεχίζει να καταβάλλεται έως τις 31-12-2916. 

πηγή Α.Π.Ε


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...