Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Συγχώνευση λιμενικών ταμείων Καρύστου-Στυρών-Μαρμαρίου

Το υπουργείο Ναυτιλίας σε δημόσια διαβούλευση ( από 13-28/12) έθεσε σχέδιο νόμου με τίτλο «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» και το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη βουλή. Σύμφωνα με το οποίο τα Λιμενικά ταμεία Καρύστου –Στυρών –Μαρμαρίου καθώς και όλων της Εύβοιας, θα συγχωνευτούν στην εταιρία  με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε» και έδρα το Δήμο Χαλκίδας.


αναλυτικά

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε» και έδρα το Δήμο Χαλκίδας.
2. Το καταστατικό της Εταιρείας συντάσσεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, διέπεται δε από τον παρόντα νόμο, το ν. 2932/2001 ΦΕΚ (Α 145/29.6.2001), τον κ.ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως Εταιρεία κοινής ωφέλειας του ευρύτερου δημόσιου τομέα διέπεται επίσης από τις διατάξεις του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α 144) περί ΔΕΚΟ, όπως κάθε φορά ισχύουν και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.
4. Τα Λιμενικά Ταμεία Νομού Ευβοίας, Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Σκύρου, Στύρων και Ωρεών, που προήλθαν από τη διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.. 86/2003 (ΦΕΚ Α΄ -80) «Περί Διασπάσεως του Λιμενικού Ταμείου Νομού Ευβοίας», συγχωνεύονται στην πιο πάνω Ανώνυμη Εταιρία.
5. Το σύνολο των θεμάτων που ανακύπτουν από την μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Ευβοίας σε Ανώνυμη Εταιρία και τη συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων της παρ. 4 του παρόντος, ρυθμίζονται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 6 έως 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001,όπως τροποποιηθέν ισχύει.
6. α) Το τακτικό προσωπικό τόσο του μετατρεπόμενου Λιμενικού Ταμείου όσο και αυτών που συγχωνεύονται μεταφέρεται αυτοδικαίως στην ανώνυμη εταιρεία και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της μετατροπής και της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εταιρειών που απορροφώνται στην απορροφούσα εταιρία.
β) Το ασφαλιστικό καθεστώς, καθώς και το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διέπεται από τα εδάφια α΄,β΄,γ΄,δ΄,ε΄ και στ΄ της παρ.10 του άρθρου 4 του Ν.3075/2002 (Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...