Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Αναφορά Δημάρχου Καρύστου για άνομες πράξεις και κακοδιαχείριση στον πρώην Δήμο Στυρέων.

Κατά τη διενέργεια απογραφής στον πρώην Δήμο Στυρέων έχουν ανακύψει τεράστια ζητήματα κακοδιαχείρισης, σπατάλης, υπερτιμολογήσεων και άνομων διοικητικών πράξεων.
Ως αποτέλεσμα οι οφειλές του νέου Δήμου Καρύστου προς τρίτους είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες και ο νεοσύστατος Δήμος δεν δύναται να ανταποκριθεί στις λογικές ή παράλογες απαιτήσεις.
Ο Δήμαρχος Καρύστου έστειλε αναφορά συνοδευόμενη από τρανταχτά στοιχεία στους αρμόδιους φορείς, ώστε να πράξουν τα δέοντα και να καταλήξουν άμεσα σε πόρισμα-έκθεση. Το ζητούμενο είναι να αποδοθούν ευθύνες στους αρμόδιους για πράξεις ή παραλείψεις τους, καθώς και να κινηθεί ο Δήμος, εφόσον προκύψουν ποινικές ευθύνες, ενάντια σε όποιους προκάλεσαν ζημία στο Δήμο.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρ.:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κάρυστος 02 / 02 / 2011
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
34 001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ
τηλ. 2224350026
fax 22240 23666 e-mail dkarystos@hol.gr

Προς:
1)Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού Κυρίου Ιωάννη Ραγκούση Βασ. Σοφίας 15 - Τ.Κ. 10674 , Αθήνα
2) Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Λ. Συγγρού 60 - Τ.Κ. 11742, Αθήνα
3) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας Περιφερειάρχη κύριο Κλέαρχο Περγαντά Υψηλάντη 1 – Τ.Κ. 35100 Λαμία

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: «Αναφορά Δημάρχου για οικονομικές ατασθαλίες, κακοδιαχείριση και άνομες διοικητικές πράξεις στον πρώην Δήμο Στυρέων κατά την χρονική περίοδο 01/01/2007 – 31/12/2010».

Κύριοι,
Με την υπ’ αριθ. 1 άρθρο, μέρος Ά κεφάλαιο Ά, υπ’ αριθ. 12 του Νόμου 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) συνεστάθη ο Δήμος Καρύστου, με έδρα την Κάρυστο, αποτελούμενος από τους πρώην Δήμους Καρύστου, Στυρέων, Μαρμαρίου και την Κοινότητα Καφηρέως, οι οποίοι και συνενώθηκαν.
Σύμφωνα με το αριθ. 283 παρ.1 του ίδιου ως άνω νόμου «οι Δήμοι που συνιστώνται με το άρθρο 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων που συνενώνονται, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνεργασίες».

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων ο Δήμος Καρύστου υπεισήλθε αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνενωθέντων ως άνω Δήμων και της Κοινότητας Καφηρέως, οι οποίοι καταργήθηκαν.
Κατά τον έλεγχο και την παραλαβή των εν γένει εκκρεμοτήτων του πρώην Δήμου Στυρέων, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παρατυπίες:
Σύμφωνα με τη Δήλωση – Βεβαίωση του Ταμία του πρώην Δήμου Στυρέων υπάρχει έλλειμμα αξίας 127.214 ευρώ στο Ταμείο, το οποίο προήλθε από δαπάνες άνευ παραστατικών, με προφορική εντολή της πρώην Δημάρχου Στυρέων κυρίας Σοφίας Μούτσου προς τον Ταμία, εν αγνεία της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας.
Σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας κυρίας Αναστασίας Αραπάκη και τις επισημάνσεις της με βάση τις σχετικές εκτυπώσεις του οικονομικού προγράμματος genesis, αναφέρονται τα εξής:

(α). Υπήρξε παρέμβαση από την πρώην Δήμαρχο Στυρέων στις χρηματοδοτήσεις των χρηματικών ενταλμάτων (Χ.Ε.Π). Κατά αυτό τον τρόπο αλλάζονταν η διάθεση της κατηγορίας πληρωμής των πιστώσεων των Χ.Ε.Π από Ίδιους Πόρους σε Έκτακτες Ειδικευμένες Πιστώσεις, οι οποίες ήταν κατανεμημένες σε συγκεκριμένους κωδικούς εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού βάση αποφάσεων Δ.Σ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα τιμολόγια των έργων, μελετών και προμηθειών που καλύπτονταν από τις χρηματοδοτήσεις των έκτακτων ειδικευμένων πιστώσεων όπως: ΟΣΚ, Πυροπροστασία ΥΠΕΣΔΔΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΥΠΕΔΔΑ Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων, να μην δύναται να πληρωθούν από τον νεοσύστατο Δήμο Καρύστου, διότι δεν υπάρχουν στα χρηματικά υπόλοιπα του πρώην Δήμου Στυρέων.

(β). Η πληθώρα των οφειλόμενων τιμολογίων του πρώην Δήμου Στυρέων δεν έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να πληρωθούν.

(γ). Δεν έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, καθώς επίσης και οι φόροι προμηθειών και Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) κατά το τελευταίο εξάμηνο.

(δ). Υπήρξαν υπερβάσεις πιστώσεων των κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού χρήσης 2009 και 2010, χωρίς την ύπαρξη αποφάσεων Τροποποίησης ( Αναμόρφωσης ) Δημοτικού Συμβουλίου.

(ε). Δεν έγινε Δ.Σ. για την έγκριση του Απολογισμού χρήσης 2009 ενώ είχε κατατεθεί από την προϊσταμένη οικονομικού στο πρωτόκολλο.

Τα ανωτέρω έγιναν παρά τις έγγραφες και προφορικές επισημάνσεις και υποδείξεις της προϊσταμένης οικονομικού προς την πρώην Δήμαρχο Στυρέων.

Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον ως νεοσύστατος Δήμος, να ελεγχθεί η νομιμότητα των προαναφερόμενων ενεργειών, πληρωμών, παραστατικών, των χρεώσεων και η σύννομη ή μη μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Στυρέων, παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να διατάξετε την άμεση διενέργεια ελέγχου της εν γένει διαχείρισης των οικονομικών του πρώην Δήμου Στυρέων κατά την προηγούμενη τετραετία και να μας διαβιβάσετε αντίγραφο της έκθεσης σας, ώστε να ενεργήσουμε τα νόμιμα προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου μας.Ο Δήμαρχος Καρύστου


Νικόλαος Μανώλης
Σας επισυνάπτουμε:
1) Τις δηλώσεις – βεβαιώσεις των αρμόδιων υπαλλήλων.
2) Το έγγραφο – επισήμανση 7358/2008 της προϊσταμένης οικονομικών υπηρεσιών προς τη Δήμαρχο.
3) Το Πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης χρηματικού υπολοίπου του Δήμου για το έτος 2009 από τη Δ.Ο.Υ. Καρύστου.
4) Μία από τις δύο βεβαιώσεις της Δημάρχου Στυρέων που αφορά το χρηματικό υπόλοιπου 2009.
5) Ένα Χ.Ε.Π ενδεικτικά όπου άλλαζε η Δήμαρχος τη χρηματοδότηση.
6) Ενδεικτικά μία γραπτή εντολή της Δημάρχου Στυρέων για την πληρωμή Χ.Ε.Π, η οποία δεν ήταν νόμιμη.
7) Μία Έκθεση ανάληψης δαπάνης με υπέρβαση πίστωσης υπογεγραμμένη μόνο από τη πρώην Δήμαρχο.

Το κείμενο  που εστάλη δημοσιεύεται αυτούσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...