Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Καρύστου σχετικά με 2ο λογαριασμό του έργου βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στα δημοτικά διαμερίσματα της πρώην κοινότητας Καφηρέα.

Στην Κάρυστο, στις 15 Νοεµβρίου 2011,ηµέρα Τρίτη στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Καρύστου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρύστου και  ένα από τα θέματα, της συνεδρίασης, αφορούσε τον 2ο λογαριασμό του έργου βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στα δημοτικά διαμερίσματα της πρώην κοινότητας Καφηρέα.


Πιο αναλυτικά
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώµατος: α) ότι ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στην εξόφληση του 2ου λογαριασµού του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στα ∆.∆. Κοινότητας Καφηρέα, προϋπολογισµού 5.591,00 € και β) την πίστωση που είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό έτους 2011 στον Κ.Α. 30.7333.10 µε τίτλο «2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑ ∆.∆. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΦΗΡΕΑ)», ποσού 5.739,16 €.
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα στον να εγκρίνουν και να διαθέσουν  την πίστωση που είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2011 του ∆ήµου Καρύστου ως ακολούθως:
Στον Κ.Α. 30.7333.10 µε τίτλο «2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑ ∆.∆. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΦΗΡΕΑ)», πίστωση 5.739,16 €.
αναλυτικά το έγγραφο σε PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...